Vedtægter
§1. Navn og tilhørsforhold:

Foreningens navn: MusikKolding (stiftet 4. juni 2002)
Foreningens adresse: Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding
Foreningens hjemsted: Kolding Kommune

§2. Formål:

Foreningen har til formål:

At drive en praktisk fællesorganisation inden for musiklivet i Kolding, til gavn for musiklivets trivsel og udvikling.
At tilgodese musikforeninger i Kolding Kommune ved at understøtte og supporte medlemmernes interesser i gennemførelse af væsentlige arrangementer og events.
På tværs af musikalske genrer og stilarter, ved fælles kræfter og indsats, at være en aktiv faktor i den grundlæggende fælles interesse, musikken.
Gennem udlodninger at yde hjælp og støtte til musiklivets udvikling samt i særlige tilfælde almennyttige formål.
§3. Organisation:

Foreningen MusikKoldings øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger:

en bestyrelse på 5 – 9 personer.
1 registreret eller autoriseret revisor.
Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges personer, repræsenterende fuldgyldige medlemsforeninger og ikke-medlemmer, hvis sådanne personer på den ene eller anden måde kan bidrage positivt til driften af foreningen.

Hver medlemsforening kan maksimalt være repræsenteret ved 1 navngiven person.
Antallet af ikke-medlemmer kan ikke overstige halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Den enkelte medlemsforening kan frit pege på den person, der ønskes som repræsentant for foreningen.

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år.

Ikke-medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§4. Generalforsamling:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, ved brev til medlemsforeningerne.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab og evt., fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag (forslag til dette punkt skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Blandt de fremmødte til generalforsamlingen har maksimalt 1 person pr. fuldgyldig medlemsforening stemmeret.

§5. Foreningen MusikKoldings bestyrelse:

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Tegningsret for foreningen har formanden.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6. Medlemskab:

Som medlem kan optages foreninger i Kolding Kommune, hvis primære formål er musikaktiviteter, og som har interesse i at støtte foreningens formål.

Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer ligesom bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§7. Kontingent/finansiering:

Foreningens finansiering og indtægter tilvejebringes gennem udførelse af f.eks. praktiske opgaver og konsulentopgaver ved koncertaktiviteter samt ved gennemførelse af koncerter i eget regi.

Herudover kan foreningen søges finansieret ved bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde og/eller private personer.

§8. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker under samme betingelser som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§10. Regnskab:

Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.

§11. Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af de på generalforsamlingen, eller den ekstraordinære generalforsamling, fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige ikke-kommercielle formål, primært indenfor musikverdenen.
For foreningens forpligtelser hæfter dennes formue alene.

Ovennævnte vedtægter, som revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling 26.03.2010